Skjevdeling og falske avtaler

Advokat Ivar Leren presenterer et case fra Seniorsakens rettshjelptiltak.
– Et av våre medlemmer kommer med følgende problemstilling; Utgangspunktet var at hun hadde villet hjelpe sin datter med kjøp av ny bolig. Datteren var gift og ektefellene hadde felleseie.

Moren ville gi sin datter forskudd på arv med én million kroner, som hun selv finansierte ved låneopptak. For å spare arveavgift, dette var før denne ble opphevet, ble imidlertid bare kr. 700.000 oppgitt som arveforskudd til datteren, mens kr. 300.000 formelt ble overført til svigersønnen som gave i h.t. gavebrev. Ekteskapet ble, på den tid, ansett som svært stabilt. Dette er imidlertid ikke lenger tilfelle og skilsmisse med bodeling kan bli konsekvensen.

Morens spørsmål er da om datteren kan kreve skjevdeling for hele millionen hun reelt sett har fått som arveforskudd av sin mor, eller om hun må nøye seg med de kr. 700.000 som formelt er innmeldt til skattemyndighetene som forskudd på arv? Blir i tilfellet de resterende kr. 300.000 å regne som en del av felleseiet som skal deles likt? Eller – enda verre – kan svigersønnen kreve skjevdeling for de kr. 300.000, med den begrunnelse at han har mottatt beløpet som «gave» og kan dokumentere dette med et «gavebrev»?

Fra hovedregel om likedeling av ektefelles samlede formue (ektefellelovens § 58) gjelder det enkelte unntak. Ett av disse er reglene om skjevdeling i ektefellel. § 59. Her heter det i første ledd at: Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor ved delingen.

Spørsmålet som vårt medlem reiser synes enkelt å besvare når det gjelder de første kr. 700.000 som er innberettet som arveforskudd og som kan dokumenteres er investert i den nye boligen. Disse tilfaller selvsagt datteren.

Verre blir det når det gjelder de siste kr. 300.000, som er gitt til svigersønnen ved et gavebrev. Svaret vil i høy grad bero på om svigersønnen lever opp til sin svigermors tillit som gentleman. Gjør han dette vil han glatt erklære at gavetransaksjonen var en fiskal formalitet som de involverte var enige om og at de nevnte kr. 300.000 kan skjevfordeles til hans kone.

Hvis han ikke stiller i gentlemansklassen vil han kanskje hevde at midlene svigermor betrodde ham var en gave til gjengjeld for tjenester han hadde ytet henne (hvilke ytelser han vil påberope her kan bare begrenses av fantasien). Poenget er at han kan vifte med et gavebrev, noe som snur bevisbyrden fra svigersønn til datter og svigermor.

Hva en domstol vil komme frem til i en sak som denne vil i høy grad avhenge av den direkte bevisførsel og partenes troverdighet i retten. Svigermors troverdighet er stor og det faktiske hendelsesforløp hun beretter er sannsynlig. Begrunnelsen for handlingen var imidlertid rettsstridig ut fra den da gjeldende lovgivning. Man risikerer i et slikt tilfelle at retten legger de formelle fakta til grunn uten videre vurdering av det man kan kaller et reprobert forhold, selv om de faktiske omstendigheter kan trekke i den motsatte retning. (På folkelig språk heter det visst noe slik som «at vil du være med på leiken så må du tåle steiken»). Uansett, hvis man ender opp med en slik sak i retten, vil «leiken» fort koste mer enn «steiken». Det mest fornuftige vil da gjerne være at man kommer frem til et forlik som begge parter kan leve med. Så får man ta med seg den lærdom som saken gir: «Avtaler» som ikke stemmer med virkeligheten bør unngås. Hvis ikke dette, av en eller annen grunn er mulig, bør man i alle fall lage en skriftlig erklæring der sakens realitet og sammenheng fremgår. Denne erklæringen bør så alle parter skrive under på. Det må også være en forutsetning at avtalen fremstår som aktverdig og ikke strider mot vanlig rettsoppfatning eller god tro.

 

Seniorsakens advokater skriver/kvalitetssikrer alle sine artikler under temaene Juss & Økonomi. Som medlem i Seniorsaken får du første konsultasjon hos våre jurister gratis. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til seniorsaken@seniorsaken.no for å gjøre en avtale.

 

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar